Pályázatok – Tanoda

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat alapvető célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférés elősegítésével. Közvetlen cél a résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése nem formális, informális keretek között, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva.

MI A TANODA?

A tanoda nem kormányzati szervezet által működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő, független infrastruktúrával rendelkező közösségi színtér. A személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet az oktatási rendszerben nem megfelelően elismert, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok nem érhetnek el.

Célunk a programba bevont fiatalok és családjaik felzárkózási esélyeinek javítása, bennük egy a jövőbe bizalommal tekintő szemlélet kialakítása, kudarcok helyett sikerélmények nyújtása, a sikerek ösztönzőként való megtapasztalása. A helyi pedagógusok és külsős szakértők, tanácsadók, fejlesztő pedagógusok, trénerek bevonásával képzeljük el a gyerekek ismeret-képesség és attitűd fejlesztését.

A tanoda program célja:

A térségéből legalább 30 fő 10-18 év közötti – többségében rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, hátrányos helyzetű – gyerek és fiatal programba való bevonása, fejlesztése a tanoda sztenderd és a projektben dolgozó szakemberek módszerei alapján.

A tanoda programunk fejlődési elvei és gyakorlati tevékenységének célja:

A legfontosabb küldetésünk a tanoda programjainak biztosításával a tanulók komplex személyiségfejlesztése, és az önálló tanulás iránti attitűd fejlesztése, a tanulók képessé tétele az önálló tanulásra, pár szóval: az iskolai sikeresség segítése. Főleg az önálló tanuláshoz szükséges képességek megerősítésével, és a kulcskompetenciák támogatásával, a tantárgyi korrepetálással szeretnénk elérni a kitűzött célokat. A kulcskompetenciák fejlesztése komplex feladat, ezért szakmai programot és koncepciót készítettünk a fejlesztés elérésére. Azon gyermekek, fiatalok esetében, akiknek az önálló tanuláshoz szükséges tudása (pl. szövegértés, tanulásmódszertan) megfelelő, a pályaválasztás segítése, a tehetség-felismerés, a tantárgyi ismeretek gazdagítása és hatékonyabb elsajátításának segítése jelölhető meg elsődleges célként.

A tanodai oktatásban kiemelt szerepe van a szövegértés, a matematikai alapképességek és a tanulásmódszertan fejlesztésének, valamint a tanulási motiváció erősítésének. Az önálló tanuláshoz szükséges, még nem kellően fejlett készségek, képességek, kiváltképp a szövegértés fejletlensége, megnehezíti a tanulók egy része számára az új ismeretek elsajátítását, az értő tanulást. Ez különösen jellemző a kedvezőtlen családi háttérrel rendelkező gyermekek, fiatalok esetében. E gyermekek, fiatalok számára minden olyan tevékenység, amely olvasást igényel küszködés, így tanulási motivációjuk nehezen fenntartható. Az alsó tagozatot követően iskolai keretek között az alapképességek fejlesztésére általában kevés figyelem jut. Felső tagozattól a hangsúly a legtöbb tantárgynál a lexikális ismeretek elsajátítására helyeződik át, mely gyakran funkcionális analfabétizmust eredményez. A képességek fejlesztéshez nyújtanak keretet a kulcskompetenciák, amelyek tartalmát pontosan rögzíti a Nemzeti Alaptanterv (2012), de a pedagógusokat módszertani továbbképzéssel is szeretnénk segíteni.

A pályázatban megvalósítandó projekt hosszú távú célja a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású tanulók továbbtanulási, munkaerő piaci és társadalmi beilleszkedési esélyeinek növelése, képesség szerinti megsegítése, iskolai teljesítményük szinten tartása, javítása.

A résztvevő gyerekek és fiatalok komplex fejlesztése az alábbi eszközökkel valósul meg:

  • Személyes és szociális kompetenciák fejlesztése – személyiség és képességfejlesztő foglalkozások, tinédzser tréningek, a mentorálás, a kirándulások, a nevelés és a nem formális pedagógiai eszközeivel
  • Az otthonról hozott családi háttértényezők figyelembevétele és a pozitív hatások erősítése, a család támogatásának elnyerése a gyerek fejlesztéséhez – szülői tájékoztatók, nyitott tanoda programok, kirándulások
  • Tanulási módszerek, technikák – hagyományos formális és tréning módszerekkel, gyakorlati tapasztalatokon alapuló személyiségfejlesztő programokkal, tinédzser tréningekkel kívánjuk fejleszteni
  • Önismereti, identitáskrízisen való átsegítés, – életvezetési tanácsadás, önismereti tréning, nemzetközi jó gyakorlatok kipróbálása, és bemutatása a kooperatív módszerek, a drámapedagógia, és művészetterápia
    segítségével
  • Szakmacsoportok és foglalkozások megismerése, továbbtanulási lehetőségek meghatározása – pályaorientációs csoportfoglalkozások, kerekasztal beszélgetések
  • Iskolai felzárkózás – mentorálás, korrepetálás hagyományos pedagógiai eszközökkel
  • Szabadidő eltöltése kortárs közösségben – kirándulások, közös élménypedagógián alapuló kamasz tréningek keretében
  • Infokommunikációs ismeretek, – speciális kiscsoportos foglalkozások keretében informatika oktatás

Összefoglalóan:

Célunk a programba bevont fiatalok és családjaik felzárkózási esélyeinek javítása, a szemléletmód-, paradigmaváltás, és a fiatalokban egy a jövőbe bizalommal tekintő szemlélet kialakítása, kudarcok helyett sikerélmények nyújtása, a sikerek ösztönzőként való megtapasztalása. Egy szóval empowerment, amely eszköz a társadalmi mobilitáshoz.

 

A programhoz tartozó galériák: