Magunkról

Intézményünk Somogy megyében Nagybajomban található, a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség vidékies kisvárosában. Iskolánk viszonylag fiatal középfokú oktatási intézmény: a Magyar Kolping Szövetség 2005-ben alapította, de jelenleg a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet fenntartásában működik. Iskolánk nevét Adolf Kolpingról kapta. Kolping atya a 19. második felében, Németországban fejtette ki áldásos tevékenységét azzal, hogy segítette az iparoslegényeket. Olyan családias közösségeket hozott létre számukra, ahol tanulmányaikat eredményesebben folytathatták, amellett szociális támogatást is kaptak. Boldog Adolf Kolping nyomdokain járnak országszerte a Kolping szakképző iskolák.

Intézményünk létszámát tekintve kis iskola: a diákok száma alig haladja meg a százat. Iskolánk egyik legfőbb erősségét pont kicsinysége adja. Lehetőségünk van jobban megismerni tanulóinkat, így nyújtva nekik személyre szóló törődést. Célunk, hogy szeretetteljes, elfogadó, bizalom teli légkört alakítsunk ki, ahová szívesen járnak a diákok.

Jelenleg pék-cukrász, szakács és kőműves képzés folyik három éves szakképzés keretein belül.   Diákjaink gyakorlati képzésben részben iskolai tanműhelyekben, részben iskolán kívüli gazdálkodó szervezeteknél részesülnek. A kis létszámú csoportokban megvalósuló, egyéni szükségleteket figyelembe vevő, elkötelezett pedagógiai munka eredményeként iskolánk tanulói évről évre sikeresen szerepelnek országos szakmai és közismereti versenyeken egyaránt.

Iskolánk felvállalta a sajátos nevelésű igényű, tanulási nehézségekkel küzdő, az iskolai kudarcokkal terhelt fiatalokkal való foglalkozást is: szakképzett gyógypedagógus irányításával, egyénre szabott foglakozásokkal, kiscsoportos tanulásszervezéssel minden tanulónknak biztosítjuk a minőségi oktatást. Az egész napos foglalkozási rend nem titkolt célja, hogy a lassabban haladó tanulóknak lehetőségük legyen a délutáni „tanulószobán” tanári segítséggel átismételni, elmélyíteni a tananyagot.

Kollégiumi elhelyezést tudunk nyújtani a távoli lakhelyről érkező fiataloknak családias jellegű, kétszintes épületben.

 

Adolph Kolping

(Kerpen, 1813. december 8. – Köln, 1865. december 4.) német katolikus pap, a Kolping mozgalom megszervezője. (A Kolping mozgalom - németül Das Kolpingwerk, angolul Kolping Society - olyan katolikus lelkiségi mozgalom, melynek tagjai a római katolikus egyház tanítását vallva fő feladatuknak tekintik a szociális problémák megoldását a keresztény szellemiségű nevelés által.)

Adolf Kolping pásztorcsalád negyedik gyermekeként született. Édesapja, Peter Kolping, édesanyja Maria Zurheyden. három évig Kerpenben cipésznek tanult. Dolgozhatott volna
Kölnben, ahol mestere felajánlotta, hogy házasodjon be a családjába, s ezáltal részesedett volna az üzletéből.

Bár gyermekkorát Kolping később, szegénységük ellenére is, boldognak írta le, szomorú tapasztalatokat szerzett segédévei során. Elkeserítőnek találta önnön és társai életkörülményeit.

22 évesen fel kellett adnia tevékenységét, mert súlyosan megbetegedett. Két év múlva már gimnáziumba járt, hogy később egyetemre mehessen.

Nem akar édesapjának és testvéreinek anyagi terhet, így különös szerencséje, hogy tanárai elengedik a tandíjat, s tanulása mellett korrepetál. Különösen hálás édesapjának imáiért és jó tanácsaiért. Csupán három és fél évvel később (5 év helyett) leérettségizett.

1841-től 1842-ig Münchenben tanul az egyetemen. Az ott eltöltött idő a szorgalmas tanulás időszaka, de egyben találkozás egy másik világgal, jó emberekkel, más szokásokkal. Imponál neki a professzorok magas műveltsége és elkötelezett hite. 1844-től Bonnban és a kölni Püspöki Kollégiumban tanul teológiát. 1845. április 13. életének nagyon várt napja, ezen a napon szentelik pappá a kölni minorita templomban. Ez a nagy próbatétel napja is, mert előző este édesapja meghalt.

Ezután Elberfeldben (ma Wuppertal) volt káplán és hittantanár. Ez a város abban a korban több ezer lakosú ipari komplexummá nőtt. Ugyanazok a problémák fogadták itt is, amiket más nagyvárosokban is látott: gyökértelenség, nincstelenség, erkölcsi sivárság, kallódó fiatalok.
A szegénységben, reménytelen életkörülmények között tengődő fiatal férfiak sorsa erősen emlékeztette saját korábbi életére. 1846-ban Johann Gregor Breuer (1820–1897) által alapított katolikus segédegylet második elöljárójává választották. Az egylet támogatást, lelki támaszt és tanulási lehetőséget biztosított tagjai számára, különösen a segédek képzése idején, amikor három évig távol kellett maradniuk szülővárosuktól.

 

Az egylet fiataljai számára Kolping hármas célt fogalmazott meg:

 

  • Legyenek jó családapák, mert a család a társadalom lelki megújulásának alapja.
  • Váljanak szakmájuk mestereivé, akik tanultak, műveltek és készek az állandó önképzésre. Szeressék és becsülettel végezzék munkájukat.
  • Váljanak igazi polgárokká, szerezzenek polgári erényeket, amelyek a hazához és a néphez kötik őket.

1849-ben Kolping káplánként visszakerült Kölnbe, és május 6-án megalapította hét segéddel a Kölni Legényegyletet. Célja a „legények” vallási, szakmai, családi és társadalmi életre való felkészítése volt. 1850 őszén Kolping összeolvasztotta az elberfeldi, a kölni és a düsseldorfi egyleteket, és megszületett a Rajnai Legényegylet, amely 1851-től Katolikus Segédegylet néven vált ismertté. Ez lett a mai „Kolpingwerk” alapja.

1854-ben naplójában arról olvashatunk, hogy 91 legényegylet működik már Németországban, Ausztriában és Svájcban.

1856-ban járt Magyarországon: Esztergomban, Pesten és Budán, minek eredményeként létrejöhet az első magyar legényegylet.

Kolping atya számára megélt valóság a Bibliának az a tanítása, miszerint az ember Isten képmása. 50. születésnapján írja: „Mennyi erőt ad ezekhez a vállalkozásokhoz az ima! Ezt újra és újra megtapasztalom. Segít döntések meghozatalában, s általa a hétköznapok forgatagában, meg utazásaimon nyugalmat találok.”

1991. október 27-én avatta boldoggá II. János Pál pápa. Szentté avatása folyamatban van.

 

Fogadalom:

 

Én, ………………………………………………… diáktársaim, szüleim és nevelőim előtt ünnepélyesen fogadom, hogy a Nagybajomi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Kollégium Házirendjét mielőbb megismerem, és az abban foglaltakat megtartom.

Nyitott szívvel fogadom az új ismereteket, így szélesítve látókörömet. Arra törekszem, hogy tanulmányaimat odaadással, jó eredménnyel végezzem, hogy önmagamat és családomat eltartani képes felnőtté váljak.

Figyelmesen meghallgatom a különböző álláspontokat.

Tiszteletben tartom az iskola minden diákjának és dolgozójának vallási, kulturális és erkölcsi véleményét.

Alaposan megfontolom tetteimet.

Tetteim alapja a tisztesség, a becsületesség, az illem.

Magatartásommal és minden cselekedetemmel az iskola jó hírnevét erősítem.

Isten engem úgy segéljen.