Intézményi Közzétételi Lista

Intézményi Közzétételi Lista a 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. és 24.§-ai alapján.

23.§ (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, lásd: Felvételi tájékoztató

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, lásd a Beiratkozás dokumentumot

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, lásd Díjak dokumentumban

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, lásd Fenntartói értékelés 2015-2016, Fenntartói értékelés 2016-2017 és Fenntartói értékelés 2017-2018 dokumentumban

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, lásd Éves munkaterv 2018/2019 tanév dokumentumot

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza, lásd: Szervezeti és működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai program (1. sz. mellékelt, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet, 4. sz. melléklet, 5. sz. melléklet)

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, lásd Pedagógusok végzettsége dokumentumban

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, lásd mérés , értékelés dokumentumban 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, lásd Tanulói létszámadatok dokumentumot

e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit, lásd Érettségi eredmények dokumentumban

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, lásd Tanórán kívüli dokumentumban

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, lásd Iskolai feladatokdokumentumban

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, lásd Követelmények, vizsgákdokumentumban

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. lásd a Tanulói adatok dokumentumban

(4) A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, lásd a Pedagógus adatok dokumentumban

b) a szabadidős foglalkozások körét,

c) az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét,

d) a kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulói létszámát.