Intézményi Közzétételi Lista

Intézményi Közzétételi Lista a 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. és 24.§-ai alapján.

23.§ (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, lásd: Felvételi tájékoztató

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, lásd a Beiratkozás dokumentumot

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, lásd Díjak dokumentumban

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, lásd Fenntartói értékelés 2015-2016 és Fenntartói értékelés 2016-2017 dokumentumban

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, lásd Éves munkaterv 2018/2019 tanév dokumentumot

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza, lásd: Szervezeti és működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai program

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, lásd Pedagógusok végzettsége dokumentumban

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, lásd mérés , értékelés dokumentumban 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, lásd Tanulói létszámadatok dokumentumot

e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit, lásd Érettségi eredmények dokumentumban

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, lásd Tanórán kívüli dokumentumban

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, lásd Iskolai feladatokdokumentumban

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, lásd Követelmények, vizsgákdokumentumban

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. lásd a Tanulói adatok dokumentumban

(4) A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, lásd a Pedagógus adatok dokumentumban

b) a szabadidős foglalkozások körét,

c) az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét,

d) a kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulói létszámát.